Frequently asked questions(FAQ)การลงทะเบียนเรียน

questions

ในแต่ละภาคการศึกษานักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนกี่หน่วยกิต ?

School of Tourism Developmnet

ในภาคการศึกษาปกติ ต้องลงทะเบียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 22 หน่วยกิต และไม่เกิน 25 หน่วยกิตสำหรับผู้ที่จะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนนั้น และภาคฤดูร้อน ลงทะเบียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต

questions

รายวิชาที่มีรายวิชาบังคับสามารถลงทะเบียนเรียนก่อนได้ไหม ?

School of Tourism Developmnet

รายวิชาใดที่มีรายวิชาบังคับก่อน จะต้องสอบผ่านราวิชาบังคับก่อน แล้วจึงจะลงทะเบียนได้ มิฉะนั้นจะถือว่าการลงทะเบียนรายวิชานั้นเป็นโมฆะ

questions

ถ้าหากผลการเรียนน้อยสามารถลงทะเบียนเรียนซ้ำได้ไหม?

School of Tourism Developmnet

รายวิชาใดที่เคยได้รับเกรด C หรือสูงกว่า จะลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ้ำอีกไม่ได้

questions

หากไม่ลงทะเบียนเรียนจะมีผลอย่างไรบ้าง?

School of Tourism Developmnet

นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนทุกภาคการศึกษาปกติ (หากไม่มีรายวิชาที่ต้องลงทะเบียน จะต้องรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา

questions

หากลงทะเบียนเรียนไม่ตรงตามที่หลักสูตรกำหนดจะเกิดอะไรขึ้น ?

School of Tourism Developmnet

การลงทะเบียนรายวิชาใดๆ ที่ผิดเงื่อนไขในหลักสูตรหรือข้อบังคับ ให้ถือว่าการลงทะเบียนรายวิชานั้นๆ เป็นโมฆะ

questions

ตกค้างรายวิชา 1 รายวิชาสามารถไปสหกิจศึกษาได้หรือไม่?

School of Tourism Developmnet

การติดค้างรายวิชาใดวิชาหนึ่งไม่สามารถไม่สามารถไปสหกิจศึกษาได้ แต่หากต้องการสำเร็จกการศึกษาสามารถลงรายวิชาที่ตกค้าง 1 รายวิชาคือกับการลงรายวิชา พท 498 การเรียนรู้อิสระได้ (รายชิชาที่ตกค้างต้องไม่ใช่รายวิชา พท 310 วิธีวิจัยทางการท่องเที่ยว


ผลคะแนน

questions

ถ้าได้ผลคะแนนเป็น I จะต้องทำอย่างไร ?

School of Tourism Developmnet

เกรด I ต้องแก้เป็นเกรดอื่นๆ ก่อนสัปดาห์เรียนสุดท้ายของภาคการศึกษาปกติถัดไปที่นักศึกษาลงทะเบียน หากพ้นกำหนดมหาวิทยาลัยจะดำเนินการปรับเป็น F หรือ U ทันที

questions

หากลงวิชาซ้ำจะนำมาคิดเกรดไหม ?

School of Tourism Developmnet

หากลงทะเบียนเรียนซ้ำในรายวิชาเดิมที่ผ่านมา ไม่นำหน่วยกิตเดิมมาคำนวณหน่วยกิตสะสม


การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

questions

เรียนได้ผลการศึกษาเท่าไหร่ถึงพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา?

School of Tourism Developmnet

เมื่อศึกษามาแล้วครบสองภาคการศึกษาปกติ ได้รับ GPA ต่ำกว่า 1.50 (ชั้นปีที่ 1 เทอม1 และเทอม2) และเมื่อศึกษามาแล้วครบสองภาคการศึกษาปกติ ได้รับ GPA ต่ำกว่า 1.50 (ชั้นปีที่ 1 เทอม1 และเทอม2)


การสำเร็จการศึกษา

questions

ต้องทำอย่างไรถึงจะสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ?

School of Tourism Developmnet

ต้องลงเรียนรายวิชาให้ครบถ้วนตามที่หลักสูตรกำหนด คือ 142 หน่วยกิต สำหรับหลักสูตร 4 ปี 78 หน่วยกิต สำหรับนักศึกษาหลักสูตร 4 ปีเทียบเข้าเรียน (2ปี) และต้องได้รับ GPA ไม่น้อยกว่า 2.00

questions

ติด F ในรายวิชาที่ไม่ใช่รายวิชาบังคับจะสามารถจบการศึกษาได้หรือไม่ ?

School of Tourism Developmnet

ถ้าติด F ในรายวิชาที่ไม่ใช่รายวิชาบังคับสามารถจะจบการศึกษาได้ แต่ต้องเก็บรายวิชาในหมวดนั้นๆให้ครบตามหลักสูตร เช่น ในหมวดวิชาเลือกเสรี ลงทะเบียนเรียนไปแล้ว 9 หน่วยกิจ มี 1 รายวิชาที่ติด F ก็สามารถจบการศึกษาได้เนื่องจากในหลักสูตรกำหนดให้ผ่านในหมวดวิชาเลือกเสรีจำนวน 6 หน่วยกิต

questions

ในหมวดรายวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานชีพสามารถเรียนสลับวิชากับให้ครบ 15 หน่วยกิจเพื่อสำเร็จการศึกษาได้ไหม ?

School of Tourism Developmnet

ในการที่จะทำให้หมวดรายวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานชีพผ่านนั้นจำเป็นที่จะต้องเรียนภาษาใดภาษาหนึ่งไม่สามารถที่จะนำหน่วยกิจมานับรวมกันได้ ในกรณีนี้หากเรียนภาษาสลับกันจึงไม่สามารถสำเร็จการศึกษาได้

questions

ผลการศึกษาออกทั้งหมดแล้วแต่ไม่ขึ้นวันสำเร็จการศึกษาจะถือว่าสำเร็จการศึกษาหรือไม่ ?

School of Tourism Developmnet

การที่นักศึกษาจะสำเร็จการศึกษาโดยสมบูรณ์นั้นจำต้องผ่านขั้นตอนในการตรวจสอบรายวิชาตามหลักสูตรและรอผลการอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาหากวันสำเร็จการศึกษายังไม่ได้ระบุไปในใบ Transcript จะยังถือว่านักศึกษายังไม่สำเร็จการศึกษา


ปริญญาเกียรตินิยมและเหรียญรางวัลเรียนดีตลอดหลักสูตร

questions

จะต้องได้ผลการเรียนเท่าไหร่ถึงจะได้เกียรตินิยม? เหรียญรางวัลเรียนดีประจำปี ?

School of Tourism Developmnet

หลักสูตร 4-5 ปี

เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง GPA 3.50 ขึ้นไป

เกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน GPA 3.25 - 3.49

ไม่มีเกรด F หรือ U ในรายวิชาใดตลอดหลักสูตร

School of Tourism Developmnet

หลักสูตร 4 ปีเทียบเข้าเรียน (2ปีต่อเนื่อง)

เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง GPA 3.75 ขึ้นไป

เกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน GPA 3.50 - 3.74

มีผลการศึกษาจากสถาบันเดิมก่อนเข้าศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.00

questions

เหรียญรางวัลเรียนดีประจำปี

School of Tourism Developmnet

ลงทะเบียนเรียนสองภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 35 หน่วยกิต

GPA สะสมทุกภาคการศึกษาที่ผ่านมาไม่น้อยกว่า 3.50

ไม่มีเกรด F หรือ U ในรายวิชาใด

มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย

วารสาร

วารสาร

ปฏิทินการศึกษา

ปฏิทินการศึกษา