รายงานผลการศึกษาวิจัย


การจัดทำฐานข้อมูลปราชญ์ท้องถิ่นทางการเกษตรของชุมชนโดยรอบ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Database Information of Agricultural in Community around Maejo University

การวิจัย การจัดทำฐานข้อมูลปราชญ์ท้องถิ่นทางการเกษตรของชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เริ่มดำเนินการวิจัยตั้งแต่เดือนมกราคม 2550 และสิ้นสุดเดือนมีนาคม 2552 ใช้เวลาทั้งสิ้น 12 เดือน โดยได้ทำการศึกษาสำรวจปราชญ์ท้องถิ่นทางการเกษตรในตำบลโดยรอบมหาวิทยาลัยแม่โจ้จำนวน 5 ตำบล ได้แก่ ตำบลแม่แฝก ตำบลแม่แฝกใหม่ ตำบลหนองหาร ตำบลหนองจ็อม และตำบลป่าไผ่ ดังแสดงในภาพที่ 1


   

 


รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ
อาจารย์ไพศาล กาญจนวงศ์
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้
โทร. 053 -873-296 Email : paisarn77@hotmail.com

หน้าแรก      โครงการ   รายงานผล    ฐานข้อมูลปรา๋ช์ญ      Website Link      แนะนำ
โครงการวิจัยการจัดทำฐานข้อมูลปราชญ์ท้องถิ่นทางการเกษตรของชุมชนโดยรอบ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
จัดทำโดย มหาวิทยาลัยแม่โจ้