โครงการวิจัย


การจัดทำฐานข้อมูลปราชญ์ท้องถิ่นทางการเกษตรของชุมชนโดยรอบ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Database Information of Agricultural in Community around Maejo University

ประโยชน์ที่คาวว่าจะได้รับ
  ผลที่คาดว่าจะได้รับในเชิงเศรษฐกิจ ภายหลังโครงการสิ้นสุดลง ชุมชนได้รับการกยกย่องและมีการเผยแพร่ทาง internet เกิดการเรียนรู้ เป็นทีรู้จักในเครือข่ายกว้างขวาง และเกิดแหล่งเรียนรู้สำหรับเครือข่าย นำรายได้เข้าสู่ท้องถิ่น

ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต : ชุมชนสามารถติดต่อปราชญ์ท้องถิ่นเพื่อเรียนรู้ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ให้มีการผลิตที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในชุมชนของตนเอง

ผลที่คาดว่าจะได้รับในเชิงสังคม ในด้านการเป็นประโยชน์ต่อชุมชนเป้าหมาย ได้แก่การที่ชุมชนเป้าหมายได้มีการเรียนรู้ร่วมกันและทั้งเป็นการอนุรักษ์องค์ความรู้ที่เป็นภูมิปัญญามิให้สูญหาย และเพื่อเป็นการยกย่องผู้รู้ของแต่ละชุมชนให้มีคุณค่ามากยิ่งขึ้น และเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมของการมีความกตัญญูรู้คุณต่อผู้ที่ประโยชน์ต่อชุมชนเกิดเครือข่าย และเกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ในชุมชน และนอกชุมชน

   
   

 


รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ
อาจารย์ไพศาล กาญจนวงศ์
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้
โทร. 053 -873-296 Email : paisarn77@hotmail.com

หน้าแรก      โครงการ   รายงานผล    ฐานข้อมูลปรา๋ช์ญ      Website Link      แนะนำ
โครงการวิจัยการจัดทำฐานข้อมูลปราชญ์ท้องถิ่นทางการเกษตรของชุมชนโดยรอบ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
จัดทำโดย มหาวิทยาลัยแม่โจ้