เกริ่นนำ


มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นสถาบันการศึกษาด้านเกษตรกรรม ที่เก่าแก่ และมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับอย่างมากทาง ด้านการเกษตรแห่งหนึ่งของประเทศ ปัจจุบันมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีการกำหนดวิสัยทัศน์ “เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ ที่มีความเป็นเลิศทางการเกษตร ในระดับนานาชาติ” มีการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรตั้งแต่ การผลิต การตลาด นอกจากนี้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ยังต่างจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ คือตั้งอยู่ในชุมชนที่ประชาชนส่วนใหญ่ มีอาชีพทางการเกษตร ทั้งการผลิตพืชการผลิตสัตว์ และการแปรรูปผลผลิต อาชีพทางการเกษตรต่างๆ เหล่านี้ ได้รับการยอมรับในระดับชุมชน ระดับจังหวัด และระดับประเทศ ซึ่งเกิดจากผู้ที่มีความรู้ ความชำนาญเฉพาะด้าน ที่อาจเรียกได้ว่า “ปราชญ์ท้องถิ่น” เนื่องจากบุคคลเหล่านี้อาจไม่ได้รับความรู้จากการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษา แต่หากได้มีการบูรณาการองค์ความรู้จากประสบการณ์ในสภาพจริงในสภาพท้องถิ่นของแต่ละชุมชน ทำให้ประสบผลสำเร็จจากอาชีพทางการเกษตรและใช้ชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีความสมดุล

ฐานข้อมูลปราชญ์ท้องถิ่นทางการเกษตรของชุมชนโดยรอบ มหาวิทยาลัยแม่โจ้นี้ จึงเป็นการสร้างเป็นฐานข้อมูลผู้รู้ และจัดการองค์ความรู้ทางการเกษตร ในระดับชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยนำผลการศึกษามาจัดระบบ เรียบเรียง และเผยแพร่สู่สาธารณชนทั่วไป รวมทั้งการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนเพื่อทำให้ชุมชนสามารถนำไปเป็นแนวทางและแบบอย่างเพื่อเรียนรู้และประยุกต์ใช้อย่างยั่งยืนต่อไปอีกทั้งการดำเนินโครงการวิจัยครั้งนี้จะความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนยุทธศาสคร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ การบูรณาการองค์ความรู้ที่เพิ่มศักยภาพและขีดสมรรถนะของชุมชน และประเทศต่อไป


รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ
อาจารย์ไพศาล กาญจนวงศ์
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้
โทร. 053 -873-296 Email : paisarn77@hotmail.com

หน้าแรก      โครงการ   รายงานผล    ฐานข้อมูลปรา๋ช์ญ      Website Link      แนะนำ
โครงการวิจัยการจัดทำฐานข้อมูลปราชญ์ท้องถิ่นทางการเกษตรของชุมชนโดยรอบ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
จัดทำโดย มหาวิทยาลัยแม่โจ้