EVENT CALENDAR »
 
 


 
 


ระดับปริญญาโท  สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว

หลักสูตร  2 ปี  (36 หน่วยกิต)
ชื่อหลักสูตร  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  (พัฒนาการท่องเที่ยว)
Master of Arts (Tourism  Development) 

เน้นศึกษาความรู้เกี่ยวกับ
1) การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว หรือองค์กรที่ให้บริการ  รวมทั้งการเรียนรู้ถึงการแก้ปัญหาในการบริหารงานพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพของทรัพยากรบุคคล
2)  งานวิจัยและการประยุกต์งานวิจัยกับงานบริการวิชาการแก่สังคม

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
1. นักพัฒนาการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2. ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวที่มีคุณภาพด้านการให้บริการทางการท่องเที่ยว
3. อาจารย์ในสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน

ชื่อ ตำแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ตำแหน่ง

ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

สำเร็จการศึกษาจาก

รองศาส
ตราจารย์

นายวีระพล  ทองมา

Ph.D.

 

Extension Education/
Development
Management/
Ecotourism
Management

University of  the Philippines
at Los Banos

 

 

ทษ.ม.

ส่งเสริมการเกษตร/
พัฒนาสังคม

สถาบันเทคโนโลยีการ
เกษตรแม่โจ้

 

 

ทษ.บ.

เทคโนโลยีอุตสาห
กรรมอาหาร

สถาบันเทคโนโลยีการ
เกษตรแม่โจ้

อาจารย์

นายบุญทา  ชัยเลิศ

ปร.ด.

พัฒนาการท่องเที่ยว/ การจัดการนันทนาการและ
การท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ศศ.ม.

การจัดการอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศษ.บ.

การบริหารการศึกษา

มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช

คบ

บรรณารักษศาสตร์

วิทยาลัยครูเชียงใหม่

อาจารย์

 

นายยุทธการ 
ไวยอาภา

 

ปร.ด.

พัฒนาการท่องเที่ยว/ การจัดการนันทนาการและ
การท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ศศ.ม.

บริหารการพัฒนา

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ศศ.บ.

พัฒนาการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

อาจารย์

นางสาววราภรณ์  
ดวงแสง

ปร.ด.

การบริหารอุตสาหกรรม
บริการ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วท.ม.

ส่งเสริมการเกษตร

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

บธ.บ.

เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

อาจารย์

นายกีรติ 
ตระการศิริวานิช

ปร.ด.

การจัดการการท่องเที่ยว
และการโรงแรม

มหาวิทยาลัยมหา
สารคาม

ศศ.ม.

การจัดการนันทนาการ
และการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ศศ.บ.

พัฒนาการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

อาจารย์

นายไพศาล 
กาญจนวงศ์

ปร.ด.

การบริหารการศึกษา
และภาวะผู้นำ

มหาวิทยาลัย
เซนต์จอห์น

ศศ.ม.

บริหารการพัฒนา

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

กศ.บ.

สารนิเทศศาสตร์

 มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช

วท.บ.

เศรษฐศาสตร์เกษตร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 


INFORMATION & SERVICE
นักศึกษา
ผู้บริหาร
อาจารย์
บุคลากรสายสนับสนุน
หลักสูตรการเรียนการสอน
ผู้สนใจเข้าศึกษา
สายตรงคณบดี
งานวิจัย
บริการวิชาการ
จรรยาบรรณคณะ
มติที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจำคณะ
ผลการดำเนินงาน
KM คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
ระบบตรวจสอบเวลาทำงาน
คู่มือสหกิจศึกษา
ปฎิทินคณะ
ระบบเฝ้าระวังคุณภาพการศึกษา
MJU File Manager
กล่องเอกสาร
งานนโยบายและแผน
บทความวิจัยนักศึกษา
เอกสารเกี่ยวกับนักศึกษา
ระเบียบการเหมาจ่ายการเข้าศึกษา ต่อระดับ ปริญญาโท ปริญญาเอก
แนวปฏิบัติที่ดีในการทำงาน
ใบลาการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา
เอกสารงานบุคคล
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

 

                  
 
facebook
twitter
mail mju